Търсене в Библията онлайн
 
Филимон 1 глава
×
1 
1 Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон
1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
2 и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква:
2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.
3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
4 Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,
4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
5 като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и която показваш към всичките светии.
5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
6 Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа.
6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
7 Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.
7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
8 Затова, ако и да имам право с голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава,
8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
9 пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,
9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
10 ти се моля за моето чадо Онисима, когото родих в оковите си,
10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
11 който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;
11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
12 когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,
12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
13 Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието;
13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
14 но без да зная твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна.
14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
15 Защото може би за това той да се е отлъчил от тебе за малко време, за да го имаш за винаги,
15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
16 не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!
16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
17 И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене.
17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
18 И ако те е в нещо онеправдал, или ти дължи нещо, мини това на моя сметка;
18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
19 аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, - да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си.
19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
20 Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.
20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
21 Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам.
21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
22 А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.
22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
23 Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса,
23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
24 също и моите съработници, Марко, Аристарх, Димас и Лука.
24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
25 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.
25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
Превод от 1940 г
King James Version
1