Търсене в Библията онлайн
 
Съдии 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 Тогаз излязоха всичките Израилеви синове, и събра се всичкото събрание като един человек от Дан до Вирсавее, и земята Галаад, пред Господа в Масва.
2 И представиха се в събранието на людете Божии началниците на всичките люде, всичките племена Израилеви, четиристотин тисящи мъже пешци които теглеха меч.
3 И чуха Вениаминовите синове че възлязоха Израилевите синове в Масфа. И рекоха Израилевите синове: Кажете, как стана това зло?
4 И отговори Левитинът, мъжът на убитата жена, и рече: Дойдох в Гавая който е град Вениаминов, аз и наложницата ми, за да пренощуваме.
5 И подигнаха се върх мене мъжете на Гавая, и обиколиха през нощта къщата против мене: мене искаха да убият, а наложницата ми насилваха, та умря.
6 За това взех наложницата си и разсякох я та я разпратих по всичките предели на Израилевото наследие; защото направиха беззаконие и безумие в Израил.
7 Ето, всички вие сте Израилеви синове: поговорете си тук помежду си, и дайте мнението си.
8 И станаха всичките люде като един человек и говореха: Няма да отиде никой в шатъра си, нито ще се върне някой в дома си;
9 но сега това е което ще направим на Гавая: ще възлезем против нея по жребие,
10 и ще вземем десет мъже от сто от всичките Израилеви племена, и сто от тисяща, и тисяща от тма, за да донесат храна на людете, щото като стигнат в Гавая Вениаминова да им направят по всичкото безумие което те направиха в Израил.
11 И събраха се против града всичките Израилеви мъже, съединени купно като един человек.
12 И пратиха Израилевите племена мъже в всичкото Вениаминово племе та рекоха: Кое е това зло което се стори помежду ви?
13 И сега предайте человеците, онези беззаконници които са в Гавая, за да ги умъртвим, и да отмахнем злото от Израиля. Но не рачиха да послушат Вениаминовите синове гласа на братята си Израилевите синове.
14 И събраха се Вениаминовите синове от градовете в Гавая за да излязат на бой против Израилевите синове.
15 И изброиха се Вениаминовите синове в онзи ден от градовете двадесет и шест тисящи мъже които теглеха меч, освен жителите на Гавая, които се изброиха седемстотин избрани мъже.
16 Между всичките тези люде имаше седемстотин избрани мъже леваци: те всички хвърляха камене с пращи на косъм без да погрешат.
17 И Израилевите мъже се изброиха, освен Вениамина, четиристотин тисящи мъже които теглеха меч: всички тези военни мъже.
18 И станаха Израилевите синове и възлязоха в Ветил та попитаха Бога и рекоха: Кой от нас да възлезе първ против Вениаминовите синове? А Господ рече: Юда първий.
19 И станаха Израилевите синове на утринта та разположиха стан против Гавая.
20 И излязоха Израилевите синове на бой против Вениамина; и опълчиха се Израилевите мъже на бой против тях в Гавая.
21 И излязоха Вениаминовите синове из Гавая та простряха на земята в онзи ден от Израиля двадесет и две тисящи мъже.
22 Но людете, Израилевите мъже, се ободриха и опълчиха се пак на бой, на мястото дето бяха се опълчили първия път.
23 И възлязоха Израилевите синове та плакаха пред Господа дори до вечерта, и попитаха Господа и рекоха: Да възлезем ли пак на бой против синовете на брата ни Вениамина? И Господ рече: Възлезте против него.
24 И приближиха се Израилевите синове при Вениаминовите синове втория ден.
25 И излезе Вениамин против тях втория ден из Гавая та простре пак на земята от Израилевите синове осемнадесет тисящи мъже: всички тези теглиха меч.
26 Тогаз всичките Израилеви синове и всичките люде възлязоха та дойдоха в Ветил и плакаха, и седнаха там пред Господа, и постиха в онзи ден дори до вечерта, и принесоха всесъжения и примирителни жъртви пред Господа.
27 И попитаха Израилевите синове Господа, (защото ковчегът на Божия завет беше там през онези дни,
28 и Финеес синът на Елеазара, Аароновия син, стоеше пред него през онези дни,) и рекоха: Да излезем ли пак на бой против синовете на брата ни Вениамина? или да престанем? И Господ рече: възлезте; защото утре ще ги предам в ръката ви.
29 И постави Израил засада около Гавая.
30 И възлязоха Израилевите синове в третия ден против Вениаминовите синове та се опълчиха против Гавая както първия и втория път.
31 И излязоха Вениаминовите синове против людете, отделиха се от града, и начнаха както първия и втория път да поразяват людете по пътищата, (от които единият възлиза към Ветил, а другият към Гавая в полето,) и убиха около тридесет мъже от Израиля.
32 И рекоха Вениаминовите синове: Те падат пред нас както по-напред. А Израилевите синове рекоха: Да побегнем и да ги поотделим от града в пътищата.
33 И станаха от мястото си всичките Израилеви мъже та се опълчиха в Ваал-тамар; и засадата на Израиля изкокна от мястото си, от ливадата на Гавая.
34 И дойдоха против Гавая десет тисящи избрани мъже от всичкия Израил, и битвата беше тежка; но те не знаеха че злото ги пристигаше.
35 И порази Господ Вениамина пред Израиля; и погубиха Израилевите синове онзи ден от Вениаминовите двадесет и пет тисящи и сто мъже: всички тези теглеха меч.
36 И видяха Вениаминовите синове че се поразиха; защото Израилевите мъже дадоха място на Вениаминовците, понеже се уповаваха на засадата която бяха турили против Гавая.
37 И засадата прибърза та нападна на Гавая; и разпростря се засадата, и поразиха всичкия град с острото на ножа.
38 И Израилевите мъже бяха определили знак с тези които бяха в засадата да направят да се възиши пламик голям с дим от града.
39 И когато устъпиха Израилевите синове в боя, Вениамин начна да поразява и уби от Израиляните около тридесет мъже, защото рекоха: Наистина пак падат пред нас както в първия бой.
40 Но когато хвана да се възвишава пламикът с димен стълп от града, Вениаминовците погледнаха назад, и, ето, пожарът на града възлизаше към небето.
41 И когато се повърнаха Израилевите мъже, смутиха се Вениаминовите мъже, защото видяха че злото ги постигна.
42 И обърнаха се пред Израилевите мъже към пътя на пустинята; но боят ги притисна, защото онези които излазяха из градовете погубваха ги всред тях.
43 Заобиколиха Вениаминовците, гониха ги, стъпкаха ги лесно дори до срещу Гавая към изток на слънцето.
44 И паднаха от Вениамина мъже осемнадесет тисящи: всичките силни мъже.
45 Тогаз се върнаха та побягнаха към пустинята в канарата Римон; а Израилевите синове обраха пабирък от тях в пътищата мъже пет тисящи, и гониха ги до Гидом и убиха от тях две тисящи мъже..
46 Така всичките които паднаха в онзи ден от Вениамина бяха двадесет и пет тисящи мъже които теглеха меч: всичките силни мъже.
47 А шестстотин мъже се обърнаха та побягнаха в пустинята в канарата Римон, и седяха в канарата Римон четири месеца.
48 И върнаха се Израилевите мъже към Вениаминовите синове та ги поразиха с острото на ножа, от человек на всеки град до скот, и всичко що се намираше; и всичките градове които се намираха предадоха на огън.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21