Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И възлезе Наас Амонецът та разположи стана си срещу Явис-галаад; и рекоха всичките Явиски мъже Наасу: Направи завет с нас, и ще ти бъдем раби.
2 И рече им Наас Амонецът: С това ще направя завет с вас: да ви извъртя на всинца ви десните очи, и да положа това поношение върху всичкия Израил.
3 И рекоха му Явиските старейшини: Дай ни седем дни време за да пратим вестители във всичките предели на Израиля; и тогаз, ако няма някой да ни избави, ще излезем пред тебе.
4 И тъй, дойдоха вестителите в Гавая град Саулов та казаха тези думи в ушите на людете; и възвисиха всичките люде гласа си, та плакаха.
5 И, ето, Саул идеше след стадото от полето; и рече Саул: Що имат тези люде та плачат? И казаха му думите на Явиските мъже.
6 И дойде Дух Божий върх Саула като чу онези думи; и разпали се гневът му твърде много.
7 И взе две говеда, и като ги наряза на части прати ги по всичките предели на Израиля с ръката на вестителите, и думаше: Който не излезе след Саула и след Самуила, така ще бъде на говедата му. И нападна страх Господен на людете; и излязоха като един человек.
8 И като ги изброи у Везек, Израилевите синове бяха триста тисящи, и Юдините мъже тридесет тисящи.
9 И рекоха на вестителите що бяха дошли: Така ще речете на Явис-галаадските мъже: Утре като припече слънцето ще имате избавление. И дойдоха вестителите и известиха на Явиските мъже; и те се зарадваха.
10 И рекоха Явиските мъже: Утре ще излезем при вас, и ще ни направите всичко що ви се види добро.
11 И на утринта раздели Саул людете на три пълка; и на утренната стража влязоха всред стана, и доде се стопли денят поразиха Амонците. Останалите се разпръснаха толкоз щото нито двама от тях не останаха наедно.
12 И рекоха людете Самуилу: Кой е онзи що рече: Саул ли ще се възцари над нас? Предайте мъжете да ги убием.
13 И рече Саул: Да се не убие никой този ден; защото днес направи Господ избавление в Израиля.
14 Тогаз рече Самуил на людете: Елате да идем в Галгал, и да обновим там царството.
15 И отидоха всичките люде в Галгал, и направиха там Саула цар пред Господа в Галгал, и пожъртвуваха там примирителни жъртви пред Господа; и развеселиха се там Саул и всичките Израилеви мъже твърде много.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31