Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И рече Самуил Саулу: Господ ме проводи да те помажа цар над людете му, над Израиля; сега прочее послушай гласа на думите Господни.
2 Така говори Господ Саваот: Помня онова което направи Амалик на Израиля, защото му се противи на пътя когато възлазяше от Египет.
3 Иди сега та порази Амалика, и изтреби всичко що има, и да го не пожалиш; но умъртви от мъж до жена, от дете до сучещо, от говедо до овца, от камила до осел.
4 И Саул повика людете та ги изброи в Телаил, двесте тисящи пешци, и десет тисящи Юдини мъже.
5 И дойде Саул до един Амаликов град и тури засада в дола.
6 И рече Саул на Кенейците: Идете, оттеглете се, слезте отсред Амаличаните, за да ви не премахна с тях; защото вие показвахте милост на всичките Израилеви синове когато възлазяха от Египет. И оттеглиха се Кенейците отсред Амаличаните.
7 И порази Саул Амаличаните от Евила до входа на Сур, срещу Египет.
8 И хвана жив Агага царя на Амаличаните, а всичките люде изтреби с острото на ножа.
9 Саул обаче и людете пожалиха Агага, и по-добрите от овците и от говедата, и тлъстите, и агнетата, и всичко благо, и не рачиха да ги изтребят; но всичко худо и нищожно, него изтребиха.
10 Тогаз биде слово Господне към Самуила и рече:
11 Разкаях се защото направих Саула цар; понеже се отвърна от след мене, и повеленията ми не извърши. И това оскърби Самуила, и вика към Господа цяла нощ.
12 И като стана Самуил рано на утринта за да иде да посрещне Саула, известиха Самуила и рекоха: Саул дойде в Кармил, и, ето, въздигна за себе си победоносен знак: сетне се върна та премина и слезе в Галгал.
13 И отиде Самуил при Саула; и рече му Саул: Благословен да си от Господа! извърших словото Господне.
14 А Самуил рече: А кой е този глас на овци в ушите ми, и глас на говеда що слушам?
15 И рече Саул: От Амаличаните ги доведоха; защото людете пожалиха онова що беше по-добро от овците и от говедата за да пожъртвуват на Господа Бога твоего; а другите изтребихме.
16 Тогаз рече Самуил Саулу: Потърпи, и ще ти известя що ми говори Господ нощес. А той му рече: Кажи.
17 И рече Самуил: Като беше ти малък пред очите си, не стана ли глава на Израилевите племена, и помаза те Господ цар над Израиля?
18 И проводи те Господ на път и рече: Иди та изтреби грешните Амаличани, и ратувай против тях доде ги изтребиш.
19 Защо прочее не послуша ти гласа на Господа, но се устреми на користите та стори това зло пред Господа?
20 И рече Саул Самуилу: Ей, послушах гласа на Господа, и отидох в пътя в който ме Господ проводи, и доведох Агага царя Амаличкаго, а Амаличаните изтребих.
21 Но людете взеха от користите овци и говеда, по-добрите от прокълнатите, за да пожъртвуват на Господа Бога твоего в Галгал.
22 И рече Самуил: Да ли са угодни Господу всесъженията и жъртвите както послушването на гласа Господен? Ето, послушването е по-добро от жъртвата: покоряването, от тлъстината на овни.
23 Защото непокоряването е като греха на чародеянието, и упорството като нечестието и идопоклонството. Понеже ти отхвърли словото Господне, и той те отхвърля да не си цар.
24 И рече Саул Самуилу: Съгреших; защото престъпих повелението Господне и твоите думи, понеже се убоях от людете, и послушах техния глас.
25 Сега прочее прости, моля, съгрешението ми, и върни се с мене за да се поклоня Господу.
26 А Самуил рече Саулу: Не ща да се върна с тебе; защото ти отхвърли словото Господне, и Господ те отхвърли да не си цар над Израиля.
27 И като се обърна Самуил за да си отиде, той го хвана за полата на мантията му, и тя се раздра.
28 И рече му Самуил: Раздра Господ Израилевото царство от теб днес, и даде го на ближния ти, на по-добрия от тебе.
29 Нито ще се излъже Крепкий Израилев, нито ще се разкае; защото той не е человек та да се разкае.
30 А той рече: Съглеших; но стори ми чест сега, моля, пред старейшините на людете ми и пред Израиля, и върни се с мене за да се поклоня на Господа Бога твоего.
31 И върна се Самуил вслед Саула; и поклони се Саул Господу.
32 Тогаз рече Самуил: Доведете ми тук Агага Амаличкия цар. И дойде при него Агаг весело; защото казваше Агаг: Несъмнено горчивината на смъртта е преминала.
33 А Самуил рече: Както обезчади жени мечът ти, така ще се обезчади между жените майка ти. И съсече Самуил Агага пред Господа в Галгал.
34 Тогаз си отиде Самуил в Рама; а Саул възлезе в дома си в Саулова Гавая.
35 И Самуил не видя вече Саула дори до деня на смъртта си: плачеше обаче Самуил за Саула; и Господ се разкая защото направи Саула цар над Израиля.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31