Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И събраха Филистимците воинствата си за бой, и събрали се бяха в Сокхот Юдин, и разположиха стана си между Сокхот и Азика, в Ефес-дамил.
2 А Саул и Израилевите мъже се събраха та разположиха стана си в дола Ила, и се опълчиха на бой против Филистимците.
3 И Филистимците стоеха на гората отсам, а Израил стоеше на гората оттам: долът беше помежду им.
4 И излезе мъж поборник из стана на Филистимците на име Голиат, от Гет, висок шест лакти и една педа.
5 И имаше меден шлем на главата си, и облечен бе с броня люспата, (и тежината на бронята беше пет тисящи медни сикли,)
6 и медни поножи на голените му и медна сулица между рамената му.
7 и държалото на копието му беше като кросно на тъкач; и желязото на копието му тегнеше шестстотин сикли желязо; и един щитоносец вървеше пред него.
8 И застана та викна към Израилевите пълкове и рече им: Защо излазяте да се опълчите на бой? Не съм ли аз Филистимец, и вие Саулови раби? Изберете един мъж, та нека слезе към мене.
9 Ако може да се бие с мене и да ме убие, тогаз ние ще бъдем вам раби; ако ли му аз надвия та го убия, тогаз вие ще бъдете раби нам и ще ни работите.
10 И рече Филистимецът: Аз унищожих Израилевите пълкове този ден: дайте ми мъж да се бием двама.
11 Когато чу Саул и всичкий Израил тези думи на Филистимеца, смаеха се и уплашиха се твърде много.
12 А Давид беше син на оногоз Ефратянина от Витлеем Юдин който се именуваше Иесей и имаше осем синове; и този человек в дните на Саула имаше чин на старейшина между человеците.
13 И отидоха тримата Иесееви синове по-големите да следват Саула в боя; и имената на тримата му синове които отидоха на боя бяха: Елиав първородний, и вторий му Авинадав, и третий Сама.
14 А Давид беше най-младий; и тримата по-големите следваха Саула.
15 И Давид беше се върнал от Саула за да пасе овците на баща си във Витлеем.
16 А Филистимецът се приближаваше заран и вечер, и представяше се четиридесет дни.
17 И рече Иесей на сина си Давида: Вземи сега за братята си една ефа пържено жито и тези десет хлябове та тичай в стана при братята си;
18 и тези десет пити сирене занес на тисященачалника; виж, здрави ли са братята ти, и вземи белег от тях.
19 А Саул и те и всичките Израилеви мъже бяха в дола Ила и биеха се с Флистимците.
20 И стана Давид рано на сутринта, и остави овците под пазач, и взе и отиде както му заповяда Иесей; и дойде при оплота от колата като излазяше воинството на опълчение и възкликнаха към боя.
21 Защото се опълчиха Израил и Филистимците, воинство срещу воинство.
22 А Давид сне от себе си съсъдите, остави ги в ръката на съсъдопазителя, и завтече се към воинството, и дойде та попита братята си как са.
23 И като се разговаряше с тях, ето възлазяше поборникът, Филистимецът от Гет, Голиат на име, от Филистимските воинства та говори пак според истите думи; и чу Давид.
24 А всичките Израилеви мъже като видяха тогози мъжа побегнаха от лицето му, и уплашиха се много.
25 И говореха Израилевите мъже: Видяхте ли тогоз мъжа който възлазя? Наистина, той възлезе да унищожи Израиля; и който го убие, него ще обогати царят с голямо богатство, и ще му даде дъщеря си, и бащиния му дом ще направи свободен в Израил.
26 И говори Давид на мъжете които стоеха при него и рече: Що ще да бъде на този мъж който порази тогози Филистимеца и отмахне укора от Израиля? защото кой е този необразян Филистимец та да унищожава воинствата на Бога живаго?
27 И отговориха му людете според истата дума и рекоха: Така ще бъде на този мъж който би го поразил.
28 И чу Елиав брат му най-големият като говореше на мъжете; и разпали се гневът на Елиава против Давида, и рече: Защо си слязъл тук? и кому остави малкото онез овци в пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавството на сърдцето ти: несъмнено за да видиш боя си слязъл ти.
29 И рече Давид: Що направих сега? не е ли дума?
30 И върна се от него към другиго и говори истите думи; и людете му отговориха пак според първата дума.
31 И когато се чуха думите които говори Давид, известиха Саулу; и прие го.
32 И рече Давид Саулу: Нека не ослабява сърдцето на никого человека за тогози. Рабът ти ще иде и ще се бие с тогоз Филистимеца.
33 И рече Саул Давиду: Не можеш ти да идеш против тогоз Филистимеца да се биеш с него; защото ти си дете, а той е мъж ратник още от младостта си.
34 И рече Давид Саулу: Рабът ти като пасеше овците на отца си, и дохождаше лъв или мечка та грабваше овца от стадото,
35 излазях вслед него та го поразявах, и отървавах я от устата му; и като се повдигнеше върх мене, хващах го за брадата, и поразявах го, и убивах го.
36 Рабът ти е убил и лъв и мечка; и този необразян Филистимец ще бъде като едно от тях, понеже унищожи воинствата на Бога живаго.
37 И рече Давид: Господ който ме отърва от ръката на лъва и от ръката на мечката, той ще ме отърве и от ръката на тогози Филистимеца. И рече Саул Давиду: Иди; и Господ да бъде с тебе.
38 И облече Саул Давида с облекото си, и тури меден шлем на главата му, и облече го с броня.
39 И препаса Давид неговия меч отгоре на облеклото му и поиска да походи, защото не беше навикнал. И рече Давид Саулу: Не мога да ходя с тези оръжия защото не съм навикнал. И съблече ги Давид.
40 И взе тоягата си в ръка, и избра си пет камика гладки от потока, и като ги тури в пастирския си мешец (тоболец), и пращата си в ръката си, приближаваше се към Филистимеца.
41 А Филистимецът вървеше и се приближаваше към Давида, и мъжът щитоносецът пред него.
42 И когато погледна Филистимецът и видя Давида, презря го; защото беше дете, и рус, и красен на лице.
43 И рече Филистимецът Давиду: Куче ли съм аз, та идеш против мене с тояга? И прокле Филистимецът Давида с боговете си.
44 И рече Филистимецът Давиду: Ела при мене и ще дам плътта ти на небесните птици и на земните зверове.
45 И рече Давид на Филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе с името на Господа Саваота, Бога на Израилевите воинства които ти унищожи.
46 В този ден ще те предаде Господ в ръката ми; и ще те поразя; и ще отнема от тебе главата ти; и ще предам труповете на Флистимския стан този ден на небесните птици и на земните зверове; за да познае всичката земя че има Бог в Израиля.
47 И ще познае всичкото това множество че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и той ще ви предаде в нашата ръка.
48 И когато стана Филистимецът та идеше и се приближаваше да посрещне Давида, Давид прибърза и се завтече към опълчението против Филистимеца.
49 И простря Давид ръката си в мешеца та все от там камик, и хвърли се пращата та удари Филистимеца в челото му, щото камикът се заби в челото му; и падна на лицето си на земята.
50 Така се преукрепи Давид над Филистимеца с пращата и с камика, и удари Филистимеца и го уби. Но нямаше меч в ръката на Давида;
51 за това завтече се Давид та застана над Филистимеца, и взе меча му и изтръгна го из ножницата му, и като го уби отсече главата му с него. А Филистимците като видяха че умря юнакът им побягнаха.
52 Тогаз станаха Израилевите мъже и Юдините та извикаха, и погнаха Филистимците дори до входа на дола, и дори до портите на Акарон. И паднаха наранените Филистимци по пътя Саараим до Гет и до Акарон.
53 И върнаха се Израилевите синове от гонението на Филистимците та разграбиха стана им.
54 И Давид взе главата на Филистимеца та я донесе в Ерусалим; а оръжията му тури в шатра си.
55 А когато видя Саул Давида че излазяше против Филистимеца, рече на Авенира началника на воинството: Авенире, чий е син този момък? И Авенир рече: Да е жива душата ти, царю, не зная.
56 И рече царят: Попитай ти чий син е този момък.
57 И като се върна Давид след като порази Филистимеца, взе го при себе си Авенир та го приведе пред Саула; и главата на Филистимеца беше в ръката му.
58 И рече му Саул: чий си син, юноше? И отговори Давид: Син на раба ти Иесея Витлеемеца.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31