Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 В онези дни събраха Филистимците воинствата си за да излязат да направят бой против Израиля. И рече Анхус Давиду: Да знаеш известно че ще излезеш с мене на боя, ти и мъжете ти.
2 И рече Давид Анхусу: Ти наистина ще познаеш що ще да направи рабът ти. И рече Анхус Давиду: Заради това ще те направя страж на главата ми за всегда.
3 А Самуил умря; и всичкий Израил го оплака, и погребе го в Рама града му. И изпъдил бе Саул от мястото бесовъпрошателите и вълшебниците.
4 И тъй, събраха се Филистимците купно и дойдоха та разположиха стана си в Сунам; и събра Саул всичкия Израил, та разположиха стана си в Телвуе.
5 И когато видя Саул стана на Филистимците, уплаши се, и разтрепера се сърдцето му твърде много.
6 И попита Саул Господа; но Господ не му отговори нито чрез сънища, нито чрез Урима, нито чрез пророци.
7 Тогаз рече Саул на рабите си: Потърсете ми жена бесовъпрошателка, за да ида при нея и да я попитам. И рабите му рекоха му: Ето, има в Ендор една жена бесовъпрошателка.
8 И преличи се Саул, и облече други дрехи, и отиде той и двама мъже с него та дойдоха при жената през нощ; и рече: Почародействувай ми, моля, чрез бесовъпрошение, и възведи ми когото ти река.
9 И рече му жената: Ето, ти знаеш що направи Саул, как изтреби бесовъпрошателите и вълшебниците от мястото: защо сега впримчаш живота ми да ме умъртвят?
10 И закле й се Саул в Господа и рече: Жив Господ, няма да ти се случи никакво зло за това.
11 Тогаз рече жената: Кого да ти възведа? И рече: Самуила ми възведи.
12 И когато видя жената Самуила, извика с голям глас; и говори жената Саулу и рече: Защо ме излъга ти? и ти си Саул.
13 И рече й царят: Не бой се; но какво видя ти? И рече жената Саулу: Богове видях които излазяха из земята.
14 И рече й: Какъв е образът му? А тя рече: Един старец възлазя, и е обвит с мантия. И позна Саул че беше Самуил, и наведе се с лицето доземи та се поклони.
15 И рече Самуил Саулу: Защо ми досади ти и ме направи да възлеза? И рече Саул: Нахождам се в голямо утеснение, защото Филистимците ратуват против мене, а Бог се отдалечи от мене, и не ми отговаря вече нито чрез пророци нито чрез сънища; за това те повикнах да ми обадиш що да правя.
16 Тогаз рече Самуил: А защо ме питаш като Господ се е отдалечил от тебе и ти е станал неприятел?
17 Ето, Господ си направи както бе говорил чрез мене; защото раздра Господ царството от ръката ти и го даде на ближния ти Давида.
18 Понеже ти се не покори на гласа Господен, нито извърши големия негов гняв върху Амалика, заради това Господ ти направи това нещо в този ден.
19 И ще предаде Господ Израиля с тебе в ръката на Филистимците; и утре ти и синовете ти ще бъдете с мене; и стана Израилев ще предаде Господ в ръката на Филистимците.
20 Тогаз падна Саул тутакси цял прострян на земята, защото се много уплаши от Самуиловите думи; и сила нямаше в него, понеже не бе ял хляб всичкия ден и всичката нощ.
21 И дойде жената при Саула, и видя го че беше много смутен и рече му: Ето, рабинята ти послуша гласа ти: турих живота си в ръката си, и покорих се на твоите думи които ти ми говори.
22 Сега прочее послушай и ти, моля, гласа на рабинята си, и нека туря малко хляб пред тебе, та яж за да приемеш сила, понеже отиваш на път.
23 Но не щеше, и думаше: Не ща да ям. Рабите му обаче с жената наедно принудиха го, та послуша гласа им; и стана от земята та седна на поселката.
24 А жената имаше хранена юница в къщата, и побърза та я закла; и взе брашно та замеси, и изпече от него безквасни пити;
25 и донесе пред Саула и пред рабите му, та ядоха. И станаха та си отидоха през онази нощ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31