Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И имаше един мъж от Вениамина на име Кис, син на Авиила, който беше син на Серора, а Серор син на Вехората, а Вехорат син на Афия, мъж Вениаминец, силен с крепост.
2 А той имаше син на име Саул, избран и прекрасен; и нямаше между Израилевите синове человек по-красен от него: от рамената си и нагоре беше по-висок от всичките люде.
3 И ослиците на Киса Сауловия отец се загубиха; и рече Кис на сина си Саула: Вземи сега със себе си едного от слугите, и стани та иди да търсиш ослиците.
4 И мина през гората Ефрем, и мина през земята Салиса, но не ги намериха; и мина и през земята Саалима, но нямаше ги там; и заминаха през земята Вениаминова, но не ги намериха.
5 А когато дойдоха в земята Суф, рече Саул на слугата си който беше с него: Ела да се върнем, да не би отец ми да остави грижата за ослиците и хване да мисли за нас.
6 А той му рече: Ето, в този град има человек Божий, и человекът е славен: всичко що рече става непременно: да идем прочее там, негли ни каже пътя ни по който да идем.
7 И рече Саул на слугата си: Но ако отидем, какво да занесем на человека? защото хлябът се свърши из съсъдите ни, и няма дар да занесем на человека Божий. Що имаме?
8 И отговори пак слугата на Саула и рече: Ето, намерва се в ръката ми един четвърт сребърен сикъл който ще дам на Божия человек за да ни каже пътя ни.
9 В старо време в Израиля, когато някой отиваше да попита Бога, думаше така: Елате да идем при гледача; защото сегашний пророк се називаше в старина гледач.
10 Тогаз рече Саул на слугата си: Добра е думата ти: ела да идем. И тъй, отидоха в града дето беше человекът Божий.
11 И като възлазяха въз възхода на града, намериха моми които излазяха да налеят вода, и рекоха им: Тук ли е гледачът?
12 И те им отговориха и рекоха: Тук е: ето го пред тебе: сега побързай; защото днес дойде в града, понеже людете имат днес жъртва на високото място.
13 И тутакси като влезете в града ще го намерите преди да възлезе на високото място да яде; защото людете не ядат додето не дойде той, понеже той благославя жъртвата: после ядат поканените. И тъй, сега възлезте защото около този час ще го намерите.
14 И възлязоха в града; и като влазяха в града, ето, Самуил излазяше пред тях за да възлезе на високото място.
15 И Господ беше открил в ухото Самуилу, един ден преди да дойде Саул, и рекъл бе:
16 Утре около този час ще пратя при тебе человека от земята Вениамин; и ще го помажеш княз над людете ми Израиля; и ще избави людете ми от ръката на Филистимците; защото пригледнах на людете си, понеже викът им дойде до мене.
17 И когато Самуил видя Саула, Господ му рече: Ето человека за когото ти рекох: той ще началствува над людете ми.
18 Тогаз пристъпи Саул при Самуила във вратата и рече: Покажи ми, моля, де е домът на гледача.
19 И отговори Самуил на Саула и рече: Аз съм гледачът: възлез пред мене на високото място, и ще ядете днес с мене заедно; и утре ще те изпратя, и ще ти явя всичко що имаш на сърдцето си.
20 А за ослиците които си загубил днес три дни, нямай грижа за тях, защото се намериха. И към кого е всичкото желание на Израиля? не е ли към тебе и към всичкия дом на отца ти?
21 А Саул отговори и рече: Не съм ли аз Вениаминец, от най-малкото на Израилевите племена? и домородието ми най-малко от всичките домородия на Вениаминовото племе? защо прочее ми думаш такава дума?
22 И взе Самуил Саула и слугата му та ги въведе в къщата, и даде им първото място между поканените, които бяха почти тридесет мъже.
23 И рече Самуил на готвача: Донес дела който ти дадох, за който ти рекох: Пази това при себе си.
24 И подигна готвачът бедрото и онова що беше върх него та сложи пред Саула. И рече Самуил: Ето оставеното: тури го пред себе си, яж; защото за този час се упази то за тебе когато рекох: Поканих людете. И яде Саул със Самуила в онзи ден.
25 И като слязоха от високото място в града, разговори се Самуил със Саула на къщния покрив.
26 И станаха рано; и около зазоряването на деня повика Самуил Саула на къщния покрив и рече: Стани да те изпроводя. И стана Саул та излязоха двамата, той и Самуил, до вън.
27 А като слазяха към края на града, рече Самуил Саулу: Заповядай на слугата да замине пред нас, (и той замина;) но ти постой малко, и ще ти известя Божието слово.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31