Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Филимон 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1 
1 Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон
2 и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква:
3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.
4 Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,
5 като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и която показваш към всичките светии.
6 Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа.
7 Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.
8 Затова, ако и да имам право с голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава,
9 пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,
10 ти се моля за моето чадо Онисима, когото родих в оковите си,
11 който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;
12 когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,
13 Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието;
14 но без да зная твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна.
15 Защото може би за това той да се е отлъчил от тебе за малко време, за да го имаш за винаги,
16 не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!
17 И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене.
18 И ако те е в нещо онеправдал, или ти дължи нещо, мини това на моя сметка;
19 аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, - да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си.
20 Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.
21 Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам.
22 А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.
23 Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса,
24 също и моите съработници, Марко, Аристарх, Димас и Лука.
25 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.
Превод от 1940 г
1