Търсене в Библията онлайн
 
Числа 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И Господ, говорейки на Моисея в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година откак излязоха из Египетската земя, каза:
1 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,
2 Пребройте цялото общество израилтяни по семействата им, по бащините им домове, като броите по име всички от мъжки пол един по един.
2 Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, after their families, by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls;
3 Всички в Израиля от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон пребройте ги според установените им войнства.
3 From twenty years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel: thou and Aaron shall number them by their armies.
4 И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, от които всеки да бъде глава на бащиния си дом.
4 And with you there shall be a man of every tribe; every one head of the house of his fathers.
5 И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувима, Елисур, Седиуровият син;
5 And these are the names of the men that shall stand with you: of the tribe of Reuben; Elizur the son of Shedeur.
6 от Симеона, Селумиил, Сурисадаевият син;
6 Of Simeon; Shelumiel the son of Zurishaddai.
7 от Юда, Наасон, Аминадавовият син;
7 Of Judah; Nahshon the son of Amminadab.
8 от Исахара, Натанаил, Суаровият син;
8 Of Issachar; Nethaneel the son of Zuar.
9 от Завулона, Елиав, Хелоновият син;
9 Of Zebulun; Eliab the son of Helon.
10 от Иосифовите потомци: от Ефрема, Елисама, Амиудовият син, а от Манасия, Гамалиил, Федасуровият син;
10 Of the children of Joseph: of Ephraim; Elishama the son of Ammihud: of Manasseh; Gamaliel the son of Pedahzur.
11 от Вениамина, Авидан, Гедеониевият син;
11 Of Benjamin; Abidan the son of Gideoni.
12 от Дана, Ахиезер, Амисадаевият син;
12 Of Dan; Ahiezer the son of Ammishaddai.
13 от Асира, Фагеил, Охрановият син;
13 Of Asher; Pagiel the son of Ocran.
14 от Гада, Елиасаф, Деуиловият син;
14 Of Gad; Eliasaph the son of Deuel.
15 от Нефталима, Ахирей, Енановият син.
15 Of Naphtali; Ahira the son of Enan.
16 Тия бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.
16 These were the renowned of the congregation, princes of the tribes of their fathers, heads of thousands in Israel.
17 И тъй, Моисей и Аарон, като взеха тия мъже, които са били споменати по име,
17 And Moses and Aaron took these men which are expressed by their names:
18 свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един по семействата си, по бащините си домове, според числото на имената на мъжете от двадесет години и нагоре.
18 And they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, by their polls.
19 Както заповяда Господ на Моисея, така той ги изброи в Синайската пустиня.
19 As the LORD commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai.
20 Потомците на Рувима, първородния на Израиля, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
20 And the children of Reuben, Israel's eldest son, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
21 преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.
21 Those that were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were forty and six thousand and five hundred.
22 От симеонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, които се преброиха по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които, можеха да излизат на бой,
22 Of the children of Simeon, by their generations, after their families, by the house of their fathers, those that were numbered of them, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
23 преброени от Симеоновото племе, бяха петдесет и девет хиляди и триста души.
23 Those that were numbered of them, even of the tribe of Simeon, were fifty and nine thousand and three hundred.
24 От гадците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
24 Of the children of Gad, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
25 преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.
25 Those that were numbered of them, even of the tribe of Gad, were forty and five thousand six hundred and fifty.
26 От юдейците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
26 Of the children of Judah, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
27 преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.
27 Those that were numbered of them, even of the tribe of Judah, were threescore and fourteen thousand and six hundred.
28 От исахарците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
28 Of the children of Issachar, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
29 преброени от Исахаровото племе, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души.
29 Those that were numbered of them, even of the tribe of Issachar, were fifty and four thousand and four hundred.
30 От завулонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
30 Of the children of Zebulun, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
31 преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.
31 Those that were numbered of them, even of the tribe of Zebulun, were fifty and seven thousand and four hundred.
32 От Иосифовите потомци: сиреч, от ефремците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
32 Of the children of Joseph, namely, of the children of Ephraim, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
33 преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин души;
33 Those that were numbered of them, even of the tribe of Ephraim, were forty thousand and five hundred.
34 а от манасийците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
34 Of the children of Manasseh, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
35 преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста души.
35 Those that were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, were thirty and two thousand and two hundred.
36 От вениаминците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
36 Of the children of Benjamin, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
37 преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.
37 Those that were numbered of them, even of the tribe of Benjamin, were thirty and five thousand and four hundred.
38 От данците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
38 Of the children of Dan, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
39 преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.
39 Those that were numbered of them, even of the tribe of Dan, were threescore and two thousand and seven hundred.
40 От асирците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
40 Of the children of Asher, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
41 преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души.
41 Those that were numbered of them, even of the tribe of Asher, were forty and one thousand and five hundred.
42 От Нефталимците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
42 Of the children of Naphtali, throughout their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
43 преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.
43 Those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty and three thousand and four hundred.
44 Тия са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и дванадесетте мъже Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом.
44 These are those that were numbered, which Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, being twelve men: each one was for the house of his fathers.
45 И тъй, всичките преброени от израилтяните по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички между Израиля, които можеха да излизат на бой,
45 So were all those that were numbered of the children of Israel, by the house of their fathers, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war in Israel;
46 всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.
46 Even all they that were numbered were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.
47 А левитите не бяха преброени помежду им по бащиното им племе.
47 But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.
48 Защото Господ, говорейки на Моисея, беше рекъл:
48 For the LORD had spoken unto Moses, saying,
49 Само Левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израилтяните;
49 Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel:
50 но да поставиш левитите за настоятели на скинията, за плочите на свидетелството, и на всичките нейни принадлежности, и на всичките нейни вещи; те да носят скинията и всичките нейни принадлежности, и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията.
50 But thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that belong to it: they shall bear the tabernacle, and all the vessels thereof; and they shall minister unto it, and shall encamp round about the tabernacle.
51 И когато трябва да се дига скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; а чужденец, който би се приближил до нея, да се умъртви.
51 And when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down: and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.
52 И израилтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според устроените си войнства.
52 And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own camp, and every man by his own standard, throughout their hosts.
53 А левитите да поставят шатрите си около скинията за плочите на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилтяните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството.
53 But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony, that there be no wrath upon the congregation of the children of Israel: and the Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony.
54 И израилтяните сториха така; напълно както Господ заповяда на Моисея, така направиха.
54 And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36