Търсене в Библията онлайн
 
Галатяни 1 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите,
1 Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)
2 и всичките братя, които са с мене, към галатийските църкви:
2 And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:
3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос,
3 Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,
4 Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и Отец.
4 Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:
5 Комуто да бъде славата до вечни векове. Амин.
5 To whom be glory for ever and ever. Amen.
6 Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;
6 I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:
7 което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.
7 Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.
8 Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
9 Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.
9 As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.
10 Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга.
10 For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
11 Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко;
11 But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.
12 понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа.
12 For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.
13 Защото сте чули за някогашната моя обхода в юдейската религия, как чрезмерно гонех Божията църква и я разорявах.
13 For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:
14 И напредвах в юдейската религия повече от мнозина мои връстници между съотечествениците ми, като бях по-голям ревнител за преданията от бащите ми.
14 And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
15 А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат,
15 But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,
16 благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, от същия час не се допитах до плът и кръв,
16 To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:
17 нито възлязох в Ерусалим при ония, които бяха апостоли преди мене, но заминах за Арабия, и пак се върнах в Дамаск.
17 Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.
18 Тогава, след три години, възлязох в Ерусалим за да се запозная с Кифа, и останах при него петдесет дни;
18 Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
19 а друг от апостолите не видях, освен Якова, брата Господен.
19 But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.
20 (А за това, което ви пиша, ето, пред Бога ви уверявам, че не лъжа).
20 Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.
21 После дойдох в сирийските и киликийските страни.
21 Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;
22 И лично не бях още познат на Христовите църкви в Юдея;
22 And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:
23 а само слушаха, че оня, който по едно време ги е гонел, сега проповядвал вярата, която някога разорявал.
23 But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.
24 И славеха Бога поради мене.
24 And they glorified God in me.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5  6