Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Плачът на Еремия 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5 
1 Как седи осамотен градът който е бил многолюден!
Стана като вдовица великата в народите столица!
Която владееше над областите стана подданица.
2 Непрестанно плаче нощя, сълзите й са по ланите й.
От всичките й рачители няма кой да я утешава:
Всичките й приятели станаха й неверни: врагове й станаха.
3 Отиде в плен Юда поради скърб и тежко робство:
Седи между езичниците: не намира покой.
Всички които го гонеха стигнаха го всред теснините.
4 Тъжни са пътищата на Сион, защото никой не иде на праздниците:
Всичките му порти са пусти: свещениците му въздишат: Девиците му са прискърбни, и той е в горест.
5 Противниците му станаха глава, враговете му благоденствуват;
Защото Господ му нанесе скърб заради множеството на беззаконията му:
Младенците му отидоха в плен пред врага.
6 И побегна от дъщерята на Сион всичката й слава:
Началниците станаха като елени които не нахождат пасбище,
И безсилни отиват пред гонещия.
7 Напомни си Ерусалим в дните на скърбта си и на бедствието си
Всичките си скъпоценни неща които имаше от древни времена,
Когато паднаха людете му в ръката на врага,
И нямаше кой да му помага:
Видяха го враговете, засмяха се заради падането му.
8 Тежко съгреши Ерусалимската дъщеря; за то стана като нечиста:
Всички които я славеха презряха я, защото видяха грозотата й;
А тя въздиша и се обърна назад.
9 Нечистотата й е в полите й: не бе помислила за сетнините си:
Заради това чудно се е смирила: няма кой да я утешава.
Виж, Господи, скърбта ми, защото се възвеличи врагът.
10 Врагът простря ръката си върху всичките й скъпоценности;
Защото тя видя езичниците че ходят в светилището й,
За които си заповядал да не влязат в твоето събрание.
11 Всичките й люде въздишат и искат хляб:
Дадоха скъпоценните си неща за храна за да се повърне животът им.
Виж, Господи, и призри, защото станах унищожена.
12 Не марите ли, всички вие които заминвате по пътя?
Погледнате и вижте да ли има страдание като моето страдание което ми стана,
С което ме оскърби Господ в деня на яростния си гняв.
13 Проводи от горе огън в костите ми и ги облада:
Простря примка на нозете ми:
Върна ме назад: направи ме опустошена, да боледувам вес ден.
14 Ръката му стегна хомота на нечестията ми:
Те се сплетоха, възлязоха на врата ми: разруши силата ми:
Господ ме предаде в ръце от които не мога да стана.
15 Господ постла всичките ми силни всред мене:
Свика събор за да съкруши юношите ми:
Господ стъпка в жлеб девицата, дъщерята Юдина.
16 За то аз плача: окото ми, окото ми излива вода;
Защото се отдалечи от мене утешителят който би оживил душата ми:
Синовете ми погинаха, защото се преукрепи врагът.
17 Сион простира ръцете си, нема кой да го утеши:
Господ заповяда за Якова: враговете му го окружиха:
Ерусалим стана между тях като нечиста жена.
18 Праведен е Господ, защото отстъпих от словото му:
Слушайте, моля, всички люде, и вижте страданията ми:
Девиците ми и юношите ми отидоха в плен.
19 Повикнах моите рачители, но те ме излъгаха:
Свещениците ми и старейшините ми издъхнаха в града
Когато търсеха храна за себе си за да се повърне животът им.
20 Виж, Господи, защото съм в утеснение: чревата ми се смущават,
Сърцето ми се превръща в мене, защото зле се възпротивих на тебе:
Извън обезчади нож, у дома смърт.
21 чуха че въздишам, няма кой да ме утеши:
Всичките ми неприятели чуха за злощастието ми, зарадваха се че си направил ти това:
Ще донесеш деня който си назначил, и те ще станат като мене.
22 Да дойде пред тебе всичката им злина;
И направи им както направи на мене заради всичките им съгрешения;
Защото много са въздишанията ми, и сърдцето ми чезне.
Цариградски превод
1  2  3  4  5