Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Агей 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2 
1 Във втората година на цар Дария, в шестия месец, в първия ден на месеца, биде слово Господне чрез пророка Агея към Зоровавела сина Салатиилев, управителя на Юда, и към Исуса сина Йоседеков, великия свещеник, и рече:
2 Така говори Господ Саваот и казва: Тези люде говорят: Времето не е дошло, времето да се съгради домът Господен.
3 И биде слово Господне чрез пророка Агея и рече:-
4 Време ли е вам
Да обитавате вие у подъсчените си домове,
А този дом да е пуст?
5 Сега прочее така говори Господ Саваот:
Помислете пътищата си.
6 Посеяхте много, и събрахте доход малко;
Ядете, и не се насищате;
Пиете, и не се благодарите;
Обличате се, и не се стоплювате;
И заплащаемий се заплаща за един пробит мешец.
7 Така говори Господ Саваот:
Помислете пътищата си.
8 Възлезте на гората та донесете дърва,
И съградете дома;
И ще се благоугодя в него,
И ще се прославя, говори Господ.
9 Погледнахте за много, и, ето, стана малко;
И го донесохте в дома, и аз духнах на него.
Защо? говори Господ Саваот.
Заради дома си който е пуст;
А вие тичате всеки в дома си.
10 За то небето задържа от вас росата си,
И земята възбрани плода си.
11 И повикнах бездъждие
Върху земята, и върху горите,
И върху житото, и върху мъста, и върху елея,
И върху всичко що износя земята,
И върху человеците, и върху скотовете,
И върху всичките трудове на ръцете им.
12 И послуша Зоровавел Салатийлевий син, и Исус Йоседековий син, великий свещеник, и всичкий остатък на людете гласа на Господа Бога своего, и думите на пророк Агея като го проводи Господ техний Бог; и убояха се людете пред Господа.
13 И говори Агей посланникът Господен според посланието Господне на людете, и рече: Аз съм с вас, говори Господ.
14 И възбуди Господ духа на Зоровавела сина Салатиилев, управителя на Юда, и духа на Исуса сина Йоседеков, великия свещеник, и духа на всичкия остатък на людете; и дойдоха та работеха в дома на Господа Саваота, Бога своего,
15 в двадесет и четвъртия ден на шестия месец, във втората година на цар Дария.
Цариградски превод
1  2