Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Зачало на благовестието на Исуса Христа, Сина Божия;
2 както е писано в пророците: "Ето, аз проваждам вестителя си пред лицето ти, който ще приготви твоя път пред тебе: "
3 "Глас на едного, който вика в пустинята: Пригответе пътя Господен, прави правете неговите пътеки. "
4 Дойде Иоан та кръщаваше в пустинята, и проповедваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете.
5 И излезваше към него всичката страна Юдейска, и Ерусалимляните, и кръщаваха се всичките от него в реката Иордан, като изповедваха греховете си.
6 А Иоан носеше дреха от камилски косми, и кожен пояс около чреслата си, и ядеше акриди и мед див.
7 И проповедваше и казваше: След мене иде по крепкият от мене, на когото не съм достоен да се преклоня и да развържа ремика на обущата му.
8 Аз ви кръстих с вода: а той ще ви кръсти с Духа Светаго.
9 И през онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски, и кръсти се от Иоана в Иордан.
10 И тутакси като възлезваше от водата виде че се разтваряха небесата, и Духът като гълъб слезваше на него.
11 И глас биде от небето: Ти си Син мой възлюблений в когото благоволих.
12 И тоз час Духът го извожда в пустинята.
13 И там бе в пустинята четиридесет дни и се изкушаваше от Сатана; и беше със зверовете; и ангелите му служеха.
14 А след като биде предаден Иоан, дойде Исус в Галилея, и проповедваше благовестието на царството Божие,
15 И казваше: Времето се изпълни, и приближи се царството Божие; покайте се и вервайте в благовестието.
16 А когато пътуваше по край Галилейското море, виде Симона и Андрея брата му, че хвърляха мрежа в морето; понеже беха риболовци.
17 И рече им Исус: Елате след мене, и ще ви направя да бъдете ловци на человеци.
18 И тутакси оставиха мрежите си, и последваха го.
19 И като позамина от там малко, виде Якова Зеведеева и Иоана брата му, и тех в ладията че си кърпеха мрежите.
20 И тутакси ги повика, и те оставиха баща си Зеведея в ладията с наемниците, и отидоха след него.
21 И влезоха в Капернаум; и наскоро в събота влезе Исус в съборището и учеше.
22 И удивяваха се на учението му; защото ги учеше като некой който има власт, а не както книжниците.
23 И имаше в съборището им человек с нечист дух, та извика,
24 и казваше: Остави ни! що имаш ти с нас, Исусе Назарянине? дошел си да ни погубиш ли? Познавам те кой си, Свети Божий.
25 И запрети му Исус, и рече; Млъкни, и излез из него.
26 И нечистият дух, като го покъса, извика с голем глас и излезе от него.
27 И всички се смаяха, щото разискваха помежду си, и думаха: Що е това? Кое е това ново учение, щото с власт повелява и на нечистите духове, и послушват го.
28 И разчу се слухът негов наскоро по всичката околност на Галилея.
29 И щом излезоха из съборището, дойдоха с Якова и Иоана в къщата на Симона и Андрея:
30 А тъщата Симонова лежеше огничава, и тутакси му казват за нея.
31 И пристъпи та я дигна, като я хвана за ръката; и на часа я остави огницата, и слугуваше им.
32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха му всичките които беха зле, и беснуемите.
33 И всичкият град се бе събрал пред вратата.
34 И изцели мнозина които беха зле от разни болести, и много бесове изпъди, и не оставяше бесовете да говорят, понеже го познаваха че е Христос.
35 И сутринта, много рано, стана та излезе, и отиде в пусто место, и там се молеше.
36 И оттичаха след него Симон и които бяха с него.
37 И като го намериха, казват му: Всички тебе търсят.
38 И казва им: Да идем в близките паланки, да проповедам и там; защото съм за това излезъл.
39 И той проповедваше по съборищата им по всичка Галилея, и изпъждаше бесовете.
40 И идва при него един прокажен, та му се молеше и коленичеше пред него и казваше му: Ако да искаш, можеш да ме очистиш.
41 А Исус се смили и простре ръка, та се допре до него, и казва му: Искам, очистен бъди.
42 И като изрече туй, тутакси се махна от него проказата, и се очисти.
43 И като му запрети строго, тоз час го отпрати,
44 и казва му: Гледай никому нищо да не кажеш; но иди, покажи себе си на свещеника, и принес за очищението си това, което е Мойсей повелел, за свидетелство тем.
45 А той щом излезе, начна да проповедва много и да разнося словото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в некой град; но вън в пусти места бе, и идеха при него от всекъде.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16