Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 АДАМ, Сит, Енос,
2 Каинан, Маалалеил, Яред,
3 Енох, Матусал, Ламех,
4 Ное, Сим, Хам, и Яфет.
5 Синове на Яфета: Гомер, и Магог, и Мадай, и Яван, и Тувал, и Мосох, и Тирас;
6 а Гомерови синове: Асханаз, и Рифат, и Тогарма;
7 а Явинови синове: Елиса, и Тарсис, Китим, и Доданим.
8 Хамови синове: Хус, и Мицраим, Фут, и Ханаан;
9 а Хусови синове: Сева, и Евила, и Савта, и Раама, и Савтека; а синове на Раама: Шева и Дедан.
10 И Хус роди Нимрода: той начна да е силен на земята;
11 и Мицраим роди Лудимите, и Анамимите, и Леавимите, и Нафтухимите,
12 и Патрусимите, и Касухимите (от които произлязоха Филистимците), и Кафторимите;
13 а Ханаан роди Сидона първородния си, и Хета,
14 и Йевусейците, и Аморейците, и Гергесейците,
15 и Евейците, и Арукейците, и Асенейците,
16 и Арвадците, и Цемарейците, и Амотейците.
17 Симови синове: Елам, и Асур, и Арфаксад, и Луд, и Арам; а Арамови синове: Уз, и Ул, и Гетер, и Мосох;
18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.
19 И Еверу се родиха два сина: името на единия Фалек, защото в дните му се раздели земята; а името на брата му Иоктан.
20 А Иоктан роди Алмодада, и Шалефа, и Хацармавета, и Яраха,
21 и Адорама, и Узала, и Дикла,
22 и Гевала, и Авимаила, и Шева,
23 и Офира, и Евила, и Иовава: всички тези бяха синове на Иоктана.
24 Сим, Арфаксад, Сала,
25 Евер, Фалек, Рагав,
26 Серух, Нахор, Тара,
27 Аврам, който е Авраам,
28 А синове на Авраама: Исаак и Исмаил.
29 Тези са родовете им: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, и Адвеил, и Мавсам,
30 Масма, и Дума, Маса, Адад, и Тема,
31 Йетур, Нафис и Кедма: тези бяха синовете на Исмаила.
32 А синовете на Хетура, Авраамовата наложница, бяха тези: тя роди Земрана, и Иоксана, и Мадана, и Мадиама, и Иесвока, и Шуаха; а синове на Иоксана: Шева и Дедан;
33 а синове на Мадиама: Гефа, и Ефер, и Енох, и Авида, и Елдага: всички тези бяха синове на Хетура.
34 И роди Авраам Исаака: синове на Исаака: Исав и Израил,
35 Синове на Исава: Елифаз, Рагуил, и Иеус, и Иеглом, и Корей:
36 синове на Елифаза: Теман, и Омар, Сефо, и Готом, Кенез, и Тамна, и Амалик;
37 синове на Рагуила: Нахат, Зара, Сама, и Миза.
38 А синове на Сиира: Лотан, и Совал, и Севегон, и Ана, и Дисон, и Асар, и Дисан;
39 а синове на Лотана: Хори и Еман; а сестра на Лотана, Тамна;
40 синове на Совала: Алван, и Манахат, и Гевал, Сефо, и Онам; а синове на Севегона: Аиа и Ана:
41 син на Ана, Дисон; а синове на Дисона: Амадан, и Асван, и Итрам, и Харан:
42 синове на Асара: Валаан, и Заван, и Акан: синове на Дисана: Уз и Аран.
43 А царете бяха тези, които царуваха в земята Едом преди да се въцари цар над Израилевите синове: Вела синът Веоров; и името на града му Денава.
44 И умря Вела; и въцари се вместо него Иовав синът на Зара, от Восора.
45 И умря Иовав; и въцари се вместо него Хусам, от земята на Теманците.
46 И умря Хусам; и въцари се вместо него Адад синът на Вадада, който порази Мадиамците на Моавовото поле; а името на града му Авит.
47 И умря Адад, и въцари се вместо него Самла, който беше от Масрека.
48 И умря Самла; и въцари се вместо него, Саул който беше от Роовот при реката.
49 И умря Саул; и въцари се вместо него Вааланан синът Аховоров.
50 И умря Вааланан; и въцари се вместо него Адад; а името на града му бе Пау; а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, внука Мезаавова.
51 А като умря Адад станаха Едомски князове, княз Тамна, княз Алва, княз Иетет,
52 княз Оливема, княз Ила, княз Финон,
53 княз Кенез, княз Теман, княз Мивсар,
54 княз Магедиил, княз Ирам: тези бидоха Едомски князове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29