Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Софония 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Словото Господне което биде към Софония сина на Хусия, сина на Годолия, сина на Амария, сина на Езекия, в дните на Иосия сина Амонов, Юдиния цар.
2 Ще погубя съвсем всичко
От лицето на земята, говори Господ.
3 Ще погубя человек и скот,
Ще погубя птиците въздушни, и рибите морски,
И спънуванията с нечестивите;
И ще изтребя человека от лицето на земята, говори Господ.
4 И ще простра ръката си върху Юда
И върху всичките жители на Ерусалим;
И ще изтребя остатъка Ваалов от това място.
И името на идолските жреци със свещениците,
5 И онези които се кланят на небесното воинство върху къщните покриви,
И които се кланят и кълнат в Господа,
И които се кълнат в Мелхома,
6 И които се уклоняват отподир Господа,
И които не търсят Господа нито го дирят.
7 Мълчи пред Господа Йеова,
Защото е близу денят Господен;
Защото Господ приготви жъртва,
Определи поканените си.
8 И в деня на жъртвата Господня
Ще накажа началниците, и царските чада,
И всичките що са облекли странни дрехи.
9 В онзи ден ще накажа и всичките които прескачат праговете,
Които пълнят домовете на господарите си с грабеж и лъст.
10 И в онзи ден, говори Господ.
Ще бъде метеж на вик от рибната порта
И ридание от Масена,
И голямо съкрушение от хълмите.
11 Плачете, жители на Мактес,
Защото се изтребиха всичките търговски люде:
Изсечени бидоха всички които доносяха сребро.
12 И в онова време
Ще издиря Ерусалим със светилници,
И отмъстя на мъжете които почиват на дрождието си,
Които думат в сърдцето си:
Господ няма да стори ни добро ни зло.
13 За то имотът им ще бъде в разграбване,
И къщите им в запустение;
И ще съградят къщи, а няма да обитават;
И ще насадят лозя, а няма да пият виното им.
14 Близу е великий ден Господен,
Близу, и твърде бърза, -
Гласът на деня Господен:
Горестно ще извика там крепкий.
15 Ден на гняв е онзи ден,
Ден на скърб и на утеснение,
Ден на запустение и на погубване,
Ден на тъмнина и на мрак,
Ден на облак и на мъгла,
16 Ден на тръба и на възклицание
Против твърделните градове
И против високите стълпове.
17 И ще оскърбя человеците;
И ще ходят като слепи,
Защото съгрешиха Господу;
И кръвта им ще се излее като прах,
И месата им като лайно.
18 Но ни среброто им ни златото им
Ще може да ги избави
В деня на гнева Господен;
И всичката земя ще бъде погълната
От огъня на ревността му;
Защото ше направи скончание, даже и скоро,
Върх всички които живеят на земята.
Цариградски превод
1  2  3