Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Йоаново 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1 
1 Аз Старец до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя; и не само аз, но и всички които са познали истината,
2 за истината която пребъдва в нас, и ще бъде във веки с нас:
3 Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина Отча, в истина и любов.
4 Много се възрадвах че намерих от чадата ти некои да ходят в истината както приехме заповед от Отца.
5 И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тая която от начало имахме: Да любим един другиго.
6 И тая е любовта, да ходим по заповедите негови. Тая е заповедта, както сте изпърво чули, да ходите в нея.
7 Защото много лъстци влезоха в света които не изповедват че Исус Христос дойде в плът: такъв человек е лъжец и антихрист.
8 Внимавайте на себе си да не изгубим онова което сме изработили, но да получим пълна заплата.
9 Всеки който престъпва и не пребъдва в Христовото учение нема Бога: този който пребъдва в учението Христово, той има и Отца и Сина.
10 Ако иде некой при вас и не носи това учение, недейте го приима вкъщи, и не го поздравявайте.
11 Защото който го поздравява бива участник в неговите зли дела.
12 Ако и да имах много да ви пиша, не рачих с книга и с мастило; но надея се да дойда при вас и уста в уста да ви говоря, да бъде радостта наша изпълнена.
13 Поздравяват те чадата на избраната твоя сестра. Амин.
Цариградски превод
1