Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А в първото лето на Кира Персийския цар, за да се изпълни словото Господне чрез устата на Иеремия, възбуди Господ духа на Кира Персийския цар, та прогласи по всичкото си царство, още и писменно, и рече: -
2 Така говори Кир Персийският цар: Иеова Бог небесний ми даде всичките царства на земята; и той ми заповеда да му съградя дом в Ерусалим, който е в Юда.
3 Който се намира между вас от всичките негови люде, неговът Бог да бъде с него, и нека възлезе в Ерусалим, който е в Юда, и нека съгради дома на Иеова Бога Израилева: той е Бог който е в Ерусалим.
4 А всичките които останат по всичките места дето пришелствуват, да му помогнат мъжете на онова място с сребро, и с злато, и с имот, и с скотове, освен самоволното приношение за дома Божий който е в Ерусалим.
5 Тогаз станаха началниците на отечествията на Юда и на Вениамина, и свещениците, и Левитите, с всичките на които Бог подбуди духа да възлезат за да съградят дома Господен който е в Ерусалим;
6 и всичките им околни помогнаха им с сребърни съсъди, с злато, с имот, и с скотове, и с скъпоценни неща, освен всичките доброволни приношения.
7 И извади цар Кир съсъдите на дома Господен които Навуходоносор бе донесъл от Ерусалим и турил ги бе в дома на бога си;
8 и извади тях Кир Персийский цар с ръката на Митридата съкровищника, и брои ги на Сасавасара Юдейския княз.
9 И числото им е това: тридесет златни легени, тисяща сребърни легени, и двадесет и девет ножове,
10 тридесет златни крондири, четиристотин и десет крондири сребърни втори, други съсъди тисяща.
11 Всичките златни и сребърни съсъди бяха пет тисящи и четиристотин: всичките занесе Сасавасар с пленниците които възлязоха от Вавилон в Ерусалим.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10