Търсене в Библията онлайн
 
Числа 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею в Синайската пустиня, в скинията на събранието, в първия ден на втория месец, в втората година откак излязоха из Египетската земя, и рече:
2 Пребройте всичкото събрание на Израилевите синове по рода им, по отеческите им домове, и избройте по име всеки мъжки пол един по един.
3 От двадесет години нагоре, всичките които могат в Израил да излязат на бой, ти и Аарон избройте ги по войнствата им.
4 И с вас да бъде по един человек от всяко племе: всеки ще бъде княз на отеческия си дом.
5 И тези са имената на мъжете които ще предстоят с вас наедно: от Рувима, Елисур Седиуровий син:
6 от Симеона, Селумиил Сурисадаевий син:
7 от Юда, Наасон Аминадавовий син:
8 от Исахара, Натанаил Суаровий син:
9 от Завулона, Елиав Хелоновий син:
10 от Иосифовите синове, от Ефрема, Елисама Амиудовий син, а от Манасия, Гамалиил Федасуровий син:
11 от Вениамина, Авидан Гедеониевий син:
12 от Дана, Ахиезер Амисадаевий син:
13 от Асира, Фагеил Охрановий син:
14 от Гада, Елиасаф Деуиловий син:
15 от Нефталима, Ахирей Енановий син.
16 Тези бяха избраните на събранието, князове на отеческите си племена, войводи на Израилевите тисящи.
17 И тъй, Мойсей и Аарон взеха тез мъже които се нарекоха по име,
18 и свикаха всичкото събрание в първия ден на втория месец; и написаха се по рода си, по отеческите си домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, един по един.
19 Както заповяда Господ Моисею, така ги изброи в Синайската пустиня.
20 И синовете на Рувима, който беше първороден на Израиля, по потомството им, по родовете им, по отеческите им домове, по числото на имената, един по един, всеки мъжки пол от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязят на бой
21 които се изброиха от Рувимовото племе бяха четиридесет и шест тисящи и петстотин.
22 Потомството на Симеоновите синове по родовете им, по отеческите им домове, които се изброиха по числото на имената, един по един, всеки мъжки пол от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязът на бой
23 които се изброиха от Симеоновото племе бяха петдесет и девет тисящи и триста.
24 Потомството на Гадовите синове по родовете им, по отеческите им домове, по числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
25 които се изброиха от Гадовото племе бяха четиридесет и пет тисящи и шестотин и петдесет.
26 Потомството на Юдините синове по родовете им, по отеческите им домове, по числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
27 които се изброиха от Юдиното племе бяха седемдесет и четири тисящи и шестотин.
28 Потомството на Исахаровите синове по родовете им, по отеческите им домове, по числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
29 които се изброиха от Исахаровото племе бяха петдесет и четири тисящи и четиристотин.
30 Потомството на Завулоновите синове по родовете им, по отеческите им домове, по числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
31 които се изброиха от Завулоновото племе бяха петдесет и седем тисящи и четиристотин.
32 От Иосифовите синове: потомството на Ефремовите синове по родовете им, по отеческите им домове, по числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
33 които се изброиха от Ефремовото племе бяха четиридесет тисящи и петстотин.
34 Потомството на Манасиевите синове по родовете им, по отеческите им домове, според числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
35 които се изброиха от Манасиевото племе бяха тридесет и две тисящи и двесте.
36 Потомството на Вениаминовите синове по родовете им, по отеческите им домове, според числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
37 които се изброиха от Вениаминовото племе бяха тридесет и пет тисящи и четиристотин.
38 Потомството на Дановите синове по родовете им, по отеческите им домове, според числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
39 които се изброиха отДановото племе бяха шестдесет и две тисящи и седемстотин.
40 Потомството на Асировите синове п ородовете им, по отеческите им домове, според числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
41 които се изброиха от Асировото племе бяха четиридесет и една тисяща и петстотин.
42 Потомството на Нефталимовите синове по родовете им, по отеческите им домове, според числото на имената, от двадесет години и нагоре, всичките които можеха да излязат на бой
43 които се изброиха от Нефталимото племе бяха петдесет и три тисящи и четиристотин.
44 Изброените са тези които изброи Моисей, и Аарон, и Израилевите князове, дванадесет мъже: всеки един за отеческия си дом.
45 И всичките бяха изброени от Израилевите синове според отеческите си домове, от двадесет години и нагоре, всичките между Израиля които можеха да излязат на бой:
46 всичките изброени бяха шестстотин и три тисящи и петстотин и петдесет.
47 а Левитите според отеческото си племе не бидоха изброени помежду им,
48 Защото Господ беше говорил Моисею и рекъл:
49 Само Левийното племе да не изброиш, и изчислението им да не вземеш между Израилевите синове.
50 Но да определиш Левитите настоятели на скинията на свидетелството, и на всичките нейни съсъди, и на всите неща които принадлежат ней: те да носят скинията и всичките нейни съсъди, и те да й слугуват; и да имат стана си около скинията.
51 И когато скинията трябва да се дигне, Левитите да я снемат; и когато скинията трябва да стои, Левитите да я поставят; а който чужденец би се приближил до нея нека се умъртви.
52 И Израилевите синове да поставят шатрите си всеки в стана си, и всеки при хоругвата си, според воинствата си.
53 А Левитите да поставят шатрите си около скинията на свидетелството, за да няма гняв върху събранието на Израилевите синове; и Левитите да пазят стражата на скинията на свидетелството.
54 И направиха Израилевите синове по всичко което заповяда Господ Моисею: така направиха.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36